Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies


Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies

1. Identifikácia prevádzkovatela a kontaktné údaje

Spoločnosť Cíferská s.r.o., so sídlom Hlboká 6, 919 43 Cífer, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, Vložka číslo 14995/T (ďalej len ako „Cíferská s.r.o.“) je prevádzkovateľom osobných údajov.

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach ciferska.eu, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: baran(zavinac)ciferska(bodka)eu

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť Cíferská s.r.o. vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail baran(zavinac)ciferska(bodka)eu

3. Cookies

3.1 Používanie cookies

Spoločnosť Cíferská s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov používa na webovej stránke ciferska.eu súbory cookies.

Cookies používame za účelom merania návštevnosti webových stránok a na zlepšovanie spôsobu fungovania našich webových stránok a prispôsobovanie zobrazovania našich webových stránok vo Vašich zariadeniach. Tieto cookies používame na základe oprávneného záujmu spoločnosti v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“).

3.2. Typy cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý náš web ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jeho prehliadaní. Umožňuje to nášmu webu na určitú dobu zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad prihlasovacie meno, a iné nastavenia zobrazovania, takže ich pri ďalšej návšteve nemusíte opätovne uvádzať.

Na našich stránkach používame nasledovné typy súborov cookies:

  • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
  • funkčné cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne).

3.3. Zrušenie cookies

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

3.4. Sprístupnenie údajov cookies

Údaje, ktoré získame od vás prostredníctvom súborov cookies, môžu byť sprístupnené prevádzkovateľovi služieb a platformy Google.

Zhromaždené súbory cookies sú spracúvané prostredníctvom služby Google Analytics, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphiteatre parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, Vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spoločnosti Google Inc. v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s článkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spoločnosť je certifikovaným účastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/sk.html

Spoločnosť Cíferská s.r.o. využíva vlastné nasadené reklamy a sprostredkovateľov reklamy: Google Adsense.

4. Spracovanie osobných údajov

4.1. Marketing

Spoločnost Cíferská s.r.o. v nadväznosti na Vaše využívanie funkcií alebo služieb prostredníctvom portálu ciferska.eu Vám môžeme na vašu e-mailovú adresu zasielať informácie o novinkách alebo službách. Umožňuje nám to ustanovenie § 62 ods. 3 zákona c. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, resp. clánku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Zasielanie takýchto Newsletterov môžete kedykolvek jednoducho odmietnúť. Doručovanie takýchto Newsletterov zrušíte prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v každom takom Newsletteri alebo e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa baran(zavinac)ciferska(bodka)eu.

Osobné údaje na účely priameho marketingu sú dalej spracúvané prostredníctvom služby Mailchimp, ktorú prevádzkuje spolocnost The Rocket Science Group LLC, Georgia, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308 ako sprostredkovatel. K prenosu osobných údajov do tretej krajiny spolocnosti The Rocket Science Group LLC v Spojených štátoch amerických dochádza v súlade s clánkom 45 Nariadenia GDPR, t.j. na základe toho, že táto spolocnost je certifikovaným úcastníkom rámca – „EU-USA Privacy Shield“. Spolocnost The Rocket Science Group LLC spracúva osobné údaje v súlade so svojou politikou ochrany osobných údajov (viac informácií na stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/ ).

4.2. Odoslanie správy cez kontaktný formulár

Odoslaním správy cez kontaktný formulár na webovej stránke ciferska.eu súhlasíte, aby Cíferská s.r.o. ako prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

  • e-mailová adresa
  • text komentára, správy alebo otázky

Tieto údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

O odstránenie odoslanej správy nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovú adresu baran(zavinac)ciferska(bodka)eu.

Osobné údaje budeme spracúvať po dobu stanovenej podľa účelu spracovania osobných údajov. Spoločnosť Cíferská s.r.o. predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť Cíferská s.r.o. oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

4.3 Zdieľanie obsahu webovej stránky na socialnych sieťach

Portál ciferska.eu používa plugin sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tento plugin Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky ciferska.eu s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej ponuky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky ciferska.eu na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Taktiež využívame služby sociálnych sietí: Google+, Twitter, Instagram.

5. Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás baran(zavinac)ciferska(bodka)eu

6. Platnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Spoločnosť Cíferská s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.